Onze waarden

De sleutelwaarden van Centrum Ganspoel

Om onze visie en missie te realiseren werken we aan een consistente gedragslijn die door heel de organisatie en alle medewerkers wordt gedragen. Ze steunt op volgende fundamentele waarden en opvattingen:

Christelijk

We werken vanuit een christelijke mensvisie en ethiek waarin respect voor de persoon met een beperking centraal staat.

Volwaardig burgerschap

We gaan uit van het recht van ieder mens op volwaardig leven. Een volwaardig leven houdt de optimale ontplooiing in van de individuele persoon in de context van zijn ruimere omgeving, de eigen leefgemeenschap en de intimiteit van een eigen thuis. Het betekent dat mensen welzijn ervaren doordat hun behoeften en wensen vervuld zijn. Ze moeten aangesproken worden volgens hun mogelijkheden om zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving. En hierbij hebben ze recht op de beste ondersteuning.

Empowerment

Empowerment verwijst naar het respect voor en het vertrouwen in de mogelijkheden van de persoon met een beperking en zijn naaste betrokkenen. Binnen vraaggestuurde ondersteuning gaan we ervan uit dat een persoon met een beperking en zijn ouders competent zijn en eigen keuzes kunnen maken.

Vraaggestuurd

Personen met een beperking hebben geen all-in standaardpakket van ondersteuning nodig maar een geïntegreerd geheel van ondersteuningsactiviteiten. Deze zijn afgestemd op hun individuele noden en wensen zoals zij die zelf kenbaar maken of zoals wij die samen met de personen uit hun omgeving begrijpen en in perspectief plaatsen.

Inclusief

Elke persoon heeft recht op ondersteuning in zijn eigen leefgemeenschap. We spreken die gemeenschap hier op aan. Ook als de persoon ondersteund wordt in een gespecialiseerde setting wordt inclusief gewerkt. Zoveel mogelijk activiteiten worden in de lokale gemeenschap georganiseerd.

Open

We werken open en doorzichtig ten aanzien van de gebruikers en medewerkers. Alle handelingen worden verantwoord ten aanzien van hen en van de gemeenschap.

Toegankelijk

Ons Centrum werkt laagdrempelig. We staan open voor iedereen ongeacht zijn levensbeschouwing. Gebruikers voor wie we geen gepast antwoord kunnen bieden worden zorgvuldig begeleid naar andere centra of personen.

Partnerschap

De afstemming van de ondersteuning op de noden en wensen van de persoon met een beperking veronderstelt een voortdurende dialoog tussen de hulpverlener en de gebruiker. Deze dialoog is gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Samenwerkend

De ondersteuningsactiviteiten zijn altijd een geïntegreerd geheel van activiteiten. Alle medewerkers onderschrijven een geïntegreerde zorgvisie. Dit vraagt intensieve multidisciplinaire samenwerking.

Deskundig

Wij stimuleren de mogelijkheden en verantwoordelijkheid van de medewerkers. We zorgen voor permanente opleiding en we zorgen ervoor dat medewerkers zich goed voelen in hun werk.

Communicatief

We informeren en communiceren duidelijk en doelgericht, zowel naar gebruikers als medewerkers. Hun suggesties en opmerkingen worden steeds au-sérieux genomen.