Therapeuten

Leerkrachten, opvoeders, therapeuten, maatschappelijk assistent, orthopedagoog en medisch team stellen samen voor elk kind een individueel begeleidingsplan op dat nauw aansluit bij de noden van de kinderen. Daarbij is er voortdurend intens overleg met de ouders.

De therapeuten werken met het kind in de klas, in de leefgroep en/of individueel in het therapielokaal. De therapeuten hebben ook een taak bij het uitzoeken en uitproberen van aangepaste hulpmiddelen.


letters op een magnetisch pordLogopedie

Vanuit Centrum Ganspoel kan je ook beroep doen op logopedisten die advies geven over en ondersteuning bieden bij een veelheid aan domeinen. We luisteren graag naar uw specifieke ondersteuningsvraag om zo op maat een zo goed mogelijk antwoord te kunnen bieden.
Onze expertise binnen Centrum Ganspoel bevat een uitgebreide waaier van verschillende onderwerpen.
Voor kinderen met visueel (meervoudige) beperkingen verloopt het normale leerproces van lezen en schrijven niet altijd zo vlot als gehoopt. Verschillende aanpassingen kunnen nodig zijn om de basisvoorwaarden, om tot lezen en schrijven te komen, te behalen. Ook bij het technisch en begrijpend lezen kan het dan noodzakelijk zijn om de werkvormen aan te passen aan de noden van kinderen met een visueel (meervoudige) beperking. Soms komen kinderen door omstandigheden niet tot technisch lezen en worden alternatieve leesvormen aangewend zoals pictolezen, maatschappelijk lezen of functioneel lezen waarbij er gewerkt wordt met themawoorden.
Ook op het vlak van vroeg-communicatie en taalontwikkeling verloopt de ontwikkeling vaak anders bij kinderen met een visueel (meervoudige) beperking. Hierbij kunnen we advies geven over en ondersteunen in het ontwikkelingsproces om zo de vroeg-communicatie en taalontwikkeling te stimuleren. Zo willen we deze op een zo natuurlijk mogelijke wijze vormgeven.
Het gebruik van ondersteunde communicatie kan hierbij een hulpmiddel zijn. Afhankelijk van het communicatieniveau kan er dan gekeken worden welke hulpmiddelen het meeste zinvol zijn en kan er hulp geboden worden bij het implementeren hiervan in de thuissituatie, school of dagopvang. Dit kan gaan over advies geven en implementeren van concrete voorwerpen, pictogrammen, STP (senso-tacto-picto) en globaalwoorden die fungeren als verwijzers, gebaren tot allerlei ondersteunde communicatiehulpmiddelen, al dan niet technologisch van aard. Ook bieden we hulp bij het zoeken naar de meest aangepaste manier om een communicatiehulpmiddel te gebruiken rekening houdend met de specifieke mogelijkheden en beperkingen van het kind of de volwassene.

Om tot een juist behandelingsplan te komen, is het vaak belangrijk om een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de persoon. Hier kunnen, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau, verschillende testen voor worden afgenomen.
Binnen Centrum Ganspoel kan men terecht voor het afnemen van:

  • RTOS-visueel: taaltest aangepast voor kinderen met een visuele beperking
  • ComVoor: bepalen van het communicatieniveau voor personen met een meervoudige beperking
  • ComVoor-V: bepalen van het communicatieniveau voor personen met een visueel meervoudige beperking
  • C-billt: taalbegripstest voor personen met een motorische beperking
  • algemene taal- en communicatietesten waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van een persoon met een visueel (meervoudige) beperking, o.a. CELF-4-NL
  • algemene lees- en schrijftesten waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van een persoon met een visueel (meervoudige) beperking

Binnen Centrum Ganspoel werken wij tevens aan communicatie- en taalontwikkeling in een kleine groep van personen met een visueel (meervoudige) beperking, zoals het belevingstheater, communicatiemoment, boekjesmoment en themawerking. Ook hier zijn er specifieke accenten die belangrijk zijn bij het werken met personen met een visueel en/of meervoudige beperking.

Voeding loopt niet altijd even gemakkelijk bij kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Het kunnen ervaren van een comfortabele, smaakvolle en veilige maaltijd, is een basisfunctie in ieders leven. De mate waarin het maaltijdgebeuren op een aangename wijze voor de persoon kan verlopen, bepaalt mee het welbevinden van de persoon en zijn kwaliteit van leven. Samen kan er dan gekeken worden welke belangrijke aandachtspunten er zijn bij de maaltijdsituatie of voedingsbegeleiding. We opteren er in eerste instantie voor alle middelen aan te wenden opdat de maaltijdsituatie op de meest gewone wijze kan gebeuren. Soms kan het echter helpen om consistenties of houding aan te passen en/of hulpmiddelen in te schakelen. We zoeken samen naar een oplossing om de maaltijd op een comfortabele, efficiënte en veilige manier te laten verlopen.

Graag kijken we samen wat voor jullie specifieke doelgroep belangrijke aandachtspunten zijn om zo tot concrete adviezen en tips te komen die werkbaar zijn in jullie specifieke setting.

Ergotherapie

De ergotherapeut biedt ondersteuning in de thuissituatie, in de school of het ruimere netwerk voor kinderen en jongeren met visuele beperking ,een visueel-meervoudige beperking en een meervoudige beperking.
Soms kan het aangewezen zijn dat het kind, en zijn netwerk, naar de campus komt vb. in kader van observatie.
De ergotherapeut heeft een ruime expertise en biedt ondersteuning op gebied van verschillende zorgdomeinen:

Visuele ontwikkeling
- Informatie geven rond theoretische kennis oftalmologische problematiek en CVI problematiek
- Advies geven voor visusobservatie en stimulatie
- Advies geven voor beeldvorming visuele mogelijkheden - visueel profiel en visuele fiche
- Advies geven voor visuele training
- Advies naar het ontwikkelen van een kijkhouding, inrichting omgeving, aanpassing van materiaal, begeleidingstechnieken

Tactiele ontwikkeling
- Informatie geven rond theoretische kennis tactiel functioneren
- Beeldvorming tactiel functioneren a.d.h.v. het tactiel profiel en andere testen
- Tactiele training
- Advies naar opbouw taststrategie, inrichting omgeving, aanpassingen materiaal, begeleidingstechnieken

Ontwikkelingsstimulatie

Schoolse vaardigheden
- Braille: advies naar voorbereidend en aanleren braille
- Schrijven: advies naar voorbereidend en aanleren schrijven
- Rekenen: advies naar rekenvoorwaarden en aanleren rekenen
- ICT: advies naar het gebruik van ICT en aanleren van het gebruik ervan
- Handvaardigheid: tips naar handvaardigheid in functie van de visuele beperking

Oriëntatie – mobiliteit
- Informatie geven rond theoretische kennis van de ontwikkeling van de oriëntatie en mobiliteitsvaardigheden
- Advies geven rond het ontwikkelen van de voorwaarden om tot O en M te komen
- Advies rond opstarten trajecttraining
- Advies rond stoklopen, oriëntatie en mobiliteit in het verkeereen therapiesessie
- Advies rond rolstoeltraining
- Advies naar aanpassingen en inrichting van de omgeving

Zelfredzaamheid ADL
(activiteiten van het dagelijkse leven)

- Informatie geven rond het aanleren van basisvaardigheden wassen, kleden, eten
- In formatie geven rond het aanleren van basisvaardigheden ruimere zelfredzaamheid, huishoudelijke zelfredzaamheid
PDL (passiviteit van het dagelijkse leven)
- Informatie geven rond het aanleren van PDL principes en vaardigheden

Basale stimulatie
- Informatie geven rond basale stimulatie principes en vaardigheden
- Advies rond inrichting

Motorische ontwikkeling - psychomotoriek

Hulpmiddelen : advies en aanleren gebruik

- Hulpmiddelen die de zelfredzaamheid vergroten: wassen, kleden, eten, ruimere zelfredzaamheidergotherapie aan de computer
- Optische hulpmiddelen die het kijken verbeteren (loupes, kijkertjes, vergrotingssoftware,…)
- Hulpmiddelen die het lezen en schrijven verbeteren(aangepaste schrijfmiddelen, computer, braillemachine, …)
- Hulpmiddelen die de oriëntatie en mobiliteit verbeteren (precane, witte stok, elektrische rolstoel, …)
- Hulpmiddelen om de vrije tijdsbesteding te verbeteren (computer, tablet, anybookreader,…)
- Advies naar gebruik van verlichting in woon- en schoolsituatie

Autisme
- Theoretische kennis rond ASS
- Benadering van kinderen en jongeren met visuele beperkingen en autisme

Sociaal – maatschappelijke training

Specifiek aanbod
- Gadans
- Functionele training, taaktraining
- Advies en training naar invulling vrije tijd
- Ondersteuning transitie naar een zo zelfstandig mogelijk leven


kinesitherapie in het zwembadKinesitherapie

De kinesitherapeuten in Centrum Ganspoel werken volgens het Bobathconcept. Deze therapie is aangewezen om kinderen met hersenverlamming te behandelen en helpt hen om in het dagelijkse leven zo functioneel mogelijk te worden. Ademhalingstherapie, psychomotoriek en ook groepsbehandelingen zoals zwemmen volgens het Halliwick, bewegen volgens V. Sherborn en de schrijfdans, kunnen deel uitmaken van het programma. Veder zoeken zij naar de meest
geschikte orthopedische hulpmiddelen en zorgen voor
de opvolging hiervan in samenwerking met de aanwezige
firma's in ons Centrum.