Opvang en verblijf

Wat vroeger residentiële zorg heette of internaat en semi-internaat wordt nu algemeen aangeduid met de termen ‘opvang’ en ‘verblijf’. Men noemt dit van overheidswege ook modules van de geïntegreerde jeugdhulp.
Opvang en verblijf staan in Ganspoel naast het onderwijsaanbod. Bij opvang gaat het dan over alle dagactiviteiten buiten de school. Met verblijf bedoelt men de zorg die 24u op 24u geboden wordt via verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning, waarbij de kinderen in het centrum overnachten.

De termen opvang en verblijf geven niet helemaal weer welke ondersteuning er geboden wordt aan kinderen die slecht zien of blind zijn en die daarbij ook verstandelijke en motorische beperkingen hebben, stoornissen van het ASS-spectrum en vaak ook verschillende medische problemen. Voor deze kinderen heeft Ganspoel een gespecialiseerd onderwijs- en zorgprogramma ontwikkeld. Het wordt geïmplementeerd in de school, in de leefgroepen, in de therapieën, in de medische zorg en de sociale begeleiding.

Wat is eigen aan deze gespecialiseerde begeleiding van Ganspoel?

Ouders willen dat hun kind naar Ganspoel komt om daar de beste zorg te krijgen en om met gespecialiseerde begeleiding al hun mogelijkheden te kunnen ontwikkelen. Boven alles willen ze dat hun kind zich goed voelt.

Dat is precies wat wij in Ganspoel nastreven met onze geïntegreerde werking. We stimuleren en ondersteunen kinderen met visuele en meervoudige beperkingen om te leren. We maken ontwikkeling mogelijk op alle gebieden. We helpen ook om een basisgevoel van welbevinden te realiseren. We doen dat met grote inzet en vanuit ons hart, maar ook systematisch en doordacht. Een individuele aanpak ‘op maat’ ontwerpen we vanuit onze deskundigheid en samen met de ouders. Samenwerking en afstemming tussen diensten en medewerkers zijn cruciaal voor de uitvoering van het plan. Wij noemen dat: geïntegreerde werking. Dat betekent: in ons werk met ieder kind met zijn mogelijkheden en met zijn visuele en bijkomende beperkingen worden alle aspecten van de begeleiding en alle activiteiten op elkaar afgestemd. Die coördinatie van onderwijs, medische en sociale begeleiding, groepsbegeleiding en individuele begeleiding, therapie en gezinsgerichte ondersteuning is essentieel voor onze visie. Daarin is Ganspoel bijzonder sterk.

Opname in een voorziening die naast speciaal onderwijs dag- en nachtopvang organiseert, betekent altijd een grote stap voor ouders en kinderen. Hoe verloopt een opname-aanvraag? Daarvoor kan je contact opnemen met de sociale dienst.

Begeleiding in leefgroepen

Slechtziende en blinde kinderen en jongeren gaan in Ganspoel naar school en maken er gebruik van gespecialiseerde opvang in een leefgroep. Als ze blijven slapen, heet dat officieel verblijf en dat kan de hele week of delen van de week; ook tijdens weekends en schoolvakanties zijn opvang en verblijf mogelijk.
Leefgroepen zijn eenheden van een 8-tal kinderen en jongeren met vaste begeleiders en therapeuten en een coördinerende orthopedagoog. De maatschappelijk werker van de leefgroep staat in voor de contacten met thuis.

Waarin ligt de eigenheid van afdelingen en leefgroepen in Ganspoel?

De groepen van kinderen van 2 tot 8 jaar en 8 tot 12-14 jaar vind je in afdeling 1, jongeren van 13-14 tot 21 jaar vind je in afdeling 2.